Landsover, samt Hof- og Stadsretten.

Transskription af dokumenter fra pådømte sager. 1802

Nr. 356/1801.

Generalmajorinde Henriette de Schimmelmann contra mulatten Hans Jonathan

 

- 1 -

 

68/s                                                       =8174=                        356/1801

Freml: i Hof- og Stads Retten d 20 Decber 1801 - Horn

No. 4.    C7  Fire og Tyve Skilling.

Hammelef  1802.                    Tilforordnede i Kiøbenhavns Hof og Stads Ret. -

                  Ebbesen                              Giøre vitterligt : at efter Anmodning af Frue Gene=

                                                                        Ralmajorinde Henriette de Schimmelmann bliver

Herved med lovlig Varsel indstevnet Mulatten Hans Jonathan der er anholdt i Stadens civile Arresthuus, at møde for os i Hof og Stadsretten Mandagen den 21 December førstkommende Formiddag Kl: 9 for at see Documenter i Rettelagde, Paastand at anhøre og Dom at lide, ikke alleene til at høre den paa hans Person den 3 dennes reqvirerede og samme Dag effectuerede Arrest som lovlig ved Magt kiendt, men endog høre at Citantinden ved Dom vorder kiendt berettiget, til at lade ham, som sin Slave og Eiendom, bortføre til Vestindien, alt i følge nærmere agtende Demonstration og Paastand.-

Til samme Tid og Sted at møde, indstevnes Kongens Foged Assessor Feddersen for Arresten at til og forsvare. De Indstevnte tilkiendegives at de i Følge Forordningen af 3 Juni 1796 ikke kan vente nogen Forelæggelse eller Laugdag. – Dets til Bekræftelse under Hof og Stads Rettens Segl og Justits Sekretairens Underskrift. -     Kiøbenhavn den 12 Decbr: 1801. –

 

Horn

 

N5 46. Bang  /: Kopie-Prot. No 11 p. 311:/

 

- 2 -

 

Anno 1801 Mandagen den 14de December have vi 2de underskrevne lovlig forkyndt denne Stævning For Mulatten Hans Jonathan selv personlig paa hans anviiste opholdstæd, og ham Copie af Stævningen leveret. – Dernæst forkyndt denne Stævning For Kongens Foged Assessor Feddersen ved Copist Weinholdt, og ham Copie af Stævningen leveret den han lovede at levere assessor Feddersen, samt berette ham denne Forkyndelse. – Dernæst er af os ved Forkyndelsen betydet at Laugdag eller Forelæggelse ey kunde væntes Ifølge Forordningen af 3die Junij 1796. – Dette beviidnes herved af os som eedsvorne Stævningsmænd under vore hænder og Signetter. –

 

                                                                 CJensen         L:Andersen

 

                                                                    (L:S:)              (L:S:)

 

 

- 3 –

[Blank]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 4 -

[Bagsiden af dokumentet]

 

                                                  No 356/1801

 

Frue Generalmajorinde Henriette de Schimmelmann

Cont:

Mulatten Hans Jonathan m.fl:

 

Optaget til Dom 10 Maji 1802

 

Paadømt den 31te May 1802

 

De af mig fremlagte Documenter ere af mig tilbagelevede den 31 Maj 1802   N: Berring

 

 

 

 

Hof- og stadsretten Pådømte sager 31/5 1802 [Senere tilføjelse med blyant]

 

vd: D S P: K: pag. 504.                                                  Regtig(?) d: 31 Maij 1802

                                     Bang(?)

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

[Transskriberet af Peter Wodskou, 2/5 - 3/5-2002]